Zásady ochrany osobných údajov

Vaša ochrana súkromia je pre nás dôležitá. HOT BUILDING s.r.o. implementovala niekoľko základných princípov.

O Vaše osobné údaje Vás žiadame, len ak ich skutočne potrebujeme.

Osobné údaje sú na našich serveroch spracovávané iba pokiaľ sú nevyhnutné na poskytovanie našich služieb.

Vaše osobné údaje nerozširujeme, okrem prípadov, kedy to vyžadujú zákony, plnenie našich zákonných povinností, ochrana našich práv, alebo ste s tým vyslovene súhlasili.

Pri poskytovaní našich služieb sa zameriavame na to, aby ste mali jednoduchú kontrolu nad tým, aké osobné údaje nám poskytujete, aby osobné údaje boli chránené, aby osobné údaje boli na vašu žiadosť zmazané.

Ak máte akékoľvek otázky ohľadom prístupu, oprave alebo vymazaniu vašich osobných údajov, kontaktujte nás prosím na adrese: office@hotbuilding.sk

Naša vnútorná politika ochrany osobných údajov zahŕňa aj rešpektovanie ochrany všetkých údajov, ktoré o Vás môžeme zhromaždiť pri prevádzkovaní našich webových sídel.

Návštevníci webového sídla

HOT BUILDING s.r.o. používa Google Analytics za účelom zhromažďovania niektorých informácií, zo serverov a webových prehliadačov, ktoré neumožňujú priamu osobnú identifikáciu osoby ako napr: údaje o type prehliadača, jazykové preferencie, údaje o čase a dátume požiadavky návštevníka, údaje o stránke z ktorej ste boli presmerovaný. Účelom získavania týchto údajov je lepšie porozumenie tomu, ako naši návštevníci používajú naše webové sídlo.

HOT BUILDING s.r.o. získava aj údaje, ktoré môžu byť osobnými údajmi a to informácie o IP adrese pre: prihlásených používateľov; návštevníkov, ktorí nám nechajú na našom webe feedback; alebo nás kontaktujú využitím kontaktného formulára.

HOT BUILDING s.r.o. nikdy nezverejňuje získané IP adresy. IP adresy sú viditeľné a prístupné iba pre administrátorov webového sídla.

Spracovanie osobných údajov

Niektorí návštevníci webových sídel HOT BUILDING s.r.o. sa nás rozhodnú kontaktovať takým spôsobom, že je od nich nevyhnutné získať niektoré osobné údaje. Rozsah a druh informácií, ktoré získame závisí od povahy kontaktu.

Napríklad pri vypĺňaní nášho kontaktného formulára sú naši návštevníci žiadaní, aby poskytli svoje meno, priezvisko, resp. obchodné meno a IČO, emailovú adresu a telefonický kontakt. V každom prípade, tieto údaje získavame iba za účelom splnenia požiadavky nášho návštevníka, resp. zákazníka.

HOT BUILDING s.r.o. nezverejňuje osobné údaje.

HOT BUILDING s.r.o. rešpektuje, že všetky osoby majú právo na prístup k osobným údajom, ktoré o nich udržiavame. Osoba, ktorá žiada o prístup, alebo ktorá žiada o opravu osobných údajov, doplnenie alebo zmazanie nepresných údajov, nás môže priamo kontaktovať prostredníctvom office@hotbuilding.sk

Ochrana osobných údajov

HOT BUILDING s.r.o. sprístupňuje osobné údaje a údaje, ktoré môžu byť osobnými údajmi iba svojím zamestnancom a dodávateľom IT služieb, ktorý potrebujú tieto údaje poznať za účelom ich spracúvania v mene HOT BUILDING s.r.o. alebo za účelom poskytovania služieb prostredníctvom webových sídel, a (b) podpísali dohodu, ktorá zabezpečuje mlčanlivosť a zachovávanie dôvernosti týchto údajov.

HOT BUILDING s.r.o. sprístupňuje údaje, ktoré môžu byť osobnými údajmi iba ak to je vyžadované zákonom alebo ak konajúc v dobrej viere veríme, že sprístupnenie takých údajov je nevyhnutné na ochranu našich majetkových práv, tretích strán alebo ochranu verejnosti.

HOT BUILDING s.r.o. prijalo všetky rozumne nevyhnutné opatrenia na ochranu pred neautorizovaným prístupom, použitím, zmenou alebo zničením údajov, ktoré môžu byť osobnými údajmi alebo osobnými údajmi sú.

HOT BUILDING s.r.o. môže byť adresátom zákonnej povinnosti, sprístupniť osobné údaje orgánom verejnej moci, ako v záujme národnej bezpečnosti alebo pri vymáhaní individuálneho práva.

Cookies

Cookie je malý súbor s informáciami, ktoré webové sídla ukladajú na počítač návštevníka, a ktorý prehliadač návštevníka poskytuje webovému sídlu vždy, keď naň návštevník opätovne zavíta. Cookies používame, aby nám pomohli identifikovať a sledovať zákazníkov, ich používanie webového sídla a ich preferencie webových sídel (napr. jazyk).

Návštevníci webových stránok HOT BUILDING s.r.o., ktorí si neželajú ukladať súbory cookies do svojich počítačov, by mali vo svojich webových prehliadačoch zakázať používanie cookies, avšak mali by ste tak robiť s vedomým, že niektoré funkcionality našich webových sídel bez pomoci cookies nemusia fungovať správne.

Zmeny pravidla ochrany súkromia

Napriek tomu, že väčšina zmien týkajúcich sa ochrany osobných údajov bude zrejme malá, HOT BUILDING s.r.o., si vyhradzuje právo meniť tieto pravidlá ochrany súkromia.